معرفی معاونت

نام ونام خانوادگی: علیرضا نورانی
پست سازمانی: سرپرست معاونت برنامه ریزی وبودجه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سیتم های اقتصادی
پست های اجرایی: کارشناس فرهنگی، سرپرست گروه فرهنگی، اجتماعی