معرفی معاونت

 

شرح وظايف معاون هماهنگي برنامه و بودجه:

 نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به آنان

مشاركت در طراحي نظام برنامه‌ريزي توسعه ملي و منطقه‌اي و اجراي نظام مصوب در استان.

تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه كلان كشور.

تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان امور اشتغال و سرمايه‌گذاري، جمعيت، آمايش سرزمين، آينده نگري، محيط زيست، توسعه منابع استاني.

نظارت و ارزشيابي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان با اهداف و خط مشي‌هاي توسعه ملي، منطقه‌اي و استاني.

انجام امور مربوط به برنامه‌ريزي منطقه‌اي و تهيه طرح‌هاي آمايش سرزميني استان.

تهيه و تدوين گزارش ‌هاي سالانه اقتصادي و اجتماعي استان.

انجام امور مربوط به تدوين و تلفيق برنامه‌هاي استان، بودجه سنواتي، پيوست‌ها و مستندات آن با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و گروه‌هاي ديگر و در چارچوب ضوابط تعيين شده.

انجام امور مربوط به تلفيق بودجه پيشنهادي استان براي درج در لايحه بودجه سنواتي و دفاع و پيگيري در مراجع مربوطه.

تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي بخش‌هاي مختلف در چارچوب بخشنامه‌بودجه، ضوابط، دستورالعمل‌ها بودجه  كل كشور و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي.

انجام امور مربوط به توزيع و تهيه ابلاغ درآمدهاي استاني، اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي‌هاي مالي و رديف‌هاي متفرقه.

بررسي و مبادله موافقتنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه اي، تملك دارايي مالي و رديف‌هاي متفرقه با دستگاه‌هاي اجرايي.

انجام امور مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي.

بررسي، تهيه و تدوين برنامه‌هاي بخش‌هاي امور توليدي، زيربنايي، علمي، فرهنگي و اجتماعي.

تهيه و تدوين گزارش عملكرد اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و تبصره‌هاي بودجه.

نظارت و ارزشيابي بر فعاليت‌هاي هزينه‌اي، طرح‌ها و پروژهاي تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي به منظور مطابقت عمليات انجام شده با برنامه‌ها و اهداف پيش بيني شده.

پيگيري امور مربوط به تحقق وصول درآمدهاي دستگاه‌هاي اجرايي.

بررسي چگونگي و نقش سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي و مشاركت‌هاي عمومي و غيردولتي در اقتصاد استان. 

 

 معاون

نام و نام خانوادگی:علیرضا نورانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی سیستم های اقتصادی

سمت: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

سابقه کاری: 19سال

شماره تماس: 32436100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول دفتر

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مسعود عدلی

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: مسئول دفتر

سابقه کاری: 22 سال

شماره تماس: 32480624

  کارشناس

نام و نام خانوادگی:لیدا مقصودلو

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس 

سمت: کارشناس

سابقه کاری: 16سال

شماره تماس: 9-32480627 داخلی 354