گروه تلفیق

شرح وظایف:

* ارسال دستورالعمل ها و فرم های بودجه به دستگاه های اجرایی استان و سایر گروهها و ارایه پیشنهادات لازم.

* تهیه و جمع آوری و تلفیق اطلاعات اعتبارات هزینه ای و ردیف های بودجه ای دستگاه های اجرایی و تهیه گزارشهای لازم برای مقامات مافوق.

* نظارت و کنترل بر فرایند تنظیم موافقتنامه فعالیت های جاری دستگاه های اجرایی به منظور رعایت مقررات و ضوابط اجرایی دردستورالعمل صادره جهت ابلاغ به دستگاههای اجرایی .

* تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهاد بودجه دستگاه های اجرایی و تنظیم گزارش های لازم در قالب طبقه بندی های بودجه جهت انعکاس به واحد مربوطه در مرکز برای درج در لایحه بودجه.

* تهیه و تنظیم تخصیص و توزیع اعتبارات دستگاه های اجرایی مشمول نظام اعتبارات استانی.

* تهیه گزارش های عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان

* تنظیم موافقتنامه در بخشهای مربوطه در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت.

* جمع آوری اطلاعات لازم در امور بودجه ریزی و توزیع بهینه اعتبارات ابلاغی.

* مشارکت در تدوین پیشنهاد یا تجدید نظر قوانین، مقررات و تبصره های بودجه در جهت رفع مسایل و مشکلات اجرایی استان با مشارکت کارشناس حقوقی.

* گزارش گیری از دستگاه های اجرایی به منظور انجام وظایف تصریح شده در مواد ٣۴ و ٣۵ قانون برنامه و بودجه.

* تنظیم جداول و فرم های مربوط به ابلاغ اعتبارات هزینه ای استان.

* برآورد سالانه ردیف های درآمدی استانی به تفکیک دستگاههای اجرایی.

* تهیه گزارشهای آماری و تحلیل از عملکرد درآمدهای استان.

* ارایه پیشنهاداتی برای ایجاد هماهنگی بین کلیه طرح ها و برنامه های استان.

* پیشبرد فرآیند پایش مستمر برنامه های تفصیلی استان.

* تهیه گزارشات نهایی پایان سال مالی جهت تفریغ بودجه برای دیوان محاسبات استان

کارشناس

نام و نام خانوادگی: آتوسا رادکانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس 

سمت: کارشناس 

سابقه کاری: 21 سال

شماره تماس: 9-32480627 داخلی 337

 

 کارشناس

 

نام و نام خانوادگی: فرهاد آهنگری

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس 

سابقه کاری:16 سال 

شماره تماس:9-32480627 داخلی 323

 

 کارشناس

 

نام و نام خانوادگی: پریسا نصیبی

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس

سابقه کاری: 18 سال

شماره تماس:9-32480627 داخلی 361