» گروه سرمایه گذاری

گروه سرمایه گذاری

شرح وظایف:

*تهيه، تدوين و ارزيابي برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت و برنامه هاي ويژه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان و شهرستان در چارچوب برنامه كلان و برنامه هاي ويژه (اقتصاد مقاومتي) كشور با مشاركت كليه دستگاه هاي اجرايي استان

*تلفيق و يكپارچه سازي چشم انداز و برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان و شهرستان ها

*مشاركت در استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد (نظام بودجه ريزي عملياتي) در دستگاه هاي اجرايي استان

*انجام امور دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي استان و شهرستان ها

*نظارت و ارزيابي بر اجراي برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي استان و تحليل شرايط و موانع توسعه استان

*هماهنگي و پيگيري در تهيه و تدوين برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي در دستگاه هاي اجرايي استان

*تهيه و تدوين گزارش هاي تحليلي سالانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان و تحليل شرايط و موانع توسعه استان

*هماهنگي وپيگيري در تهيه و تدوين برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي در دستگاه هاي اجرايي استان.

*هماهنگي و تلفيق برنامه هاي سالانه و بودجه هاي استاني

*انجام امور استاني شوراي راهبري تجهيز منابع و توسعه مشاركت بخش غير دولتي در طرح هاي زيرساختي

رییس گروه اقتصادی،سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

نام و نام خانوادگی:محمدرضا ناهیدی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سمت: رییس گروه اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

سابقه کاری:20 سال

شماره تماس: 32480625

 

شرح وظایف:

*انجام مطالعات و اقدامات لازم در زمينه روش هاي نوين سازماندهي منابع مالي بخش دولتي و غير دولتي جهت رشد و توسعه استان

*بررسي چگونگي و نقش سرمايه گذاري هاي بخش غير دولتي و مشاركت هاي عمومي و غيردولتي در اجراي پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استان

*راهبري چارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي – خصوصي دستگاه هاي اجرايي استان در جهت تسهيل مشاركت و كاهش ريسك سرمايه گذاري براي بخش خصوصي

*انجام امور استاني شوراي راهبري تجهيز منابع و توسعه مشاركت بخش غير دولتي در طرح هاي زير ساختي

*مشاركت در تصميم گيري و پذيرش پروژه ها و هدايت به سمت قراردادهاي مشاركتي

*انجام امور مرتبط با كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد

*انجام امور مرتبط با كارگروه تخصصي امور اقتصادي

*انجام امور مرتبط با كارگروه توسعه صادرات غير نفتي

کارشناس

 

نام و نام خانوادگی: زهرا شرف پور

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس برنامه ریزی کشوری

سابقه کاری:

شماره تماس:9-32480627 داخلی 344

 

 

کارشناس

نام و نام خانوادگی: فاطمه شاهدی

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس برنامه ریزی کشوری

سابقه کاری:

شماره تماس: 9-32480627 داخلی 345

 

 

کارشناس 

 

نام و نام خانوادگی: حاجی محمد نشاط

مدرک تحصیلی: دکترا

سمت: کارشناس 

سابقه کاری: 18

شماره تماس: 9-32480627 داخلی 331