گروه آمایش

شرح وظايف

*تهیه، تدوين و ارزيابي برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت و برنامه هاي ويژه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان و شهرستان در چارچوب برنامه كلان و برنامه هاي ويژه (اقتصاد مقاومتي) كشور با مشاركت كليه دستگاه هاي اجرايي استان

*تلفيق و يكپارچه سازي چشم انداز و برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان و شهرستان ها

*مشاركت در استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد (نظام بودجه ريزي عملياتي) در دستگاه هاي اجرايي استان

*انجام امور دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي استان و شهرستان ها

*نظارت و ارزيابي بر اجراي برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي استان و تحليل شرايط و موانع توسعه استان

*هماهنگي و پيگيري در تهيه و تدوين برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي در دستگاه هاي اجرايي استان

*تهيه و تدوين گزارش هاي تحليلي سالانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان و تحليل شرايط و موانع توسعه استان

*هماهنگي وپيگيري در تهيه و تدوين برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي در دستگاه هاي اجرايي استان.

*هماهنگي و تلفيق برنامه هاي سالانه و بودجه هاي استاني

*انجام امور استاني شوراي راهبري تجهيز منابع و توسعه مشاركت بخش غير دولتي در طرح هاي زيرساختي

رییس گروه بهره وری، برنامه ریزی و آمایش سرزمین

 

نام و نام خانوادگی: تاج محمد حسن قاسمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سمت: رییس گروه برنامه ریزی بهره وری و آمایش سرزمین

سابقه کاری:

شماره تماس: 3248016

 

 

 شرح وظايف

*تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه امور اجتماعي ، فرهنگي، اشتغال، جمعيت، سرمايه گذاري، آمايش سرزمين، آينده نگري، محيط زيست و توسعه *انساني استان و شهرستان در چارچوب اسناد فرادست ملي

*انجام امور مربوط به برنامه ريزي منطقه اي و تهيه طرح هاي آمايش سرزميني استان

*انجام امور مربوط به تدوين و تلفيق برنامه هاي استان، بودجه سنواتي، پيوست ها و مستندات آن با همكاري دستگاه هاي اجرايي و گروه هاي ديگر و در چارچوب ضوابط تعيين شده

*انجام امور دبير خانه اي كار گروه آمايش، محيط زيست و توسعه پايدار

*انجام امور مربوط به سامانه رصد و توسعه آمايش استان (ساترا)

*تهيه و تدوين گزارش هاي سالانه اقتصادي و اجتماعي استان

*تهيه و تنظيم برنامه هاي خاص و اضطراري

*نظارت و ارزيابي بر فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان با اهداف و خط مشي هاي توسعه ملي، منطقه اي و استاني

کارشناس

نام و نام خانوادگی:ثمانه سادات ضیاحسینی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سمت:کارشناس 

سابقه کاری: 17 سال

شماره تماس: 9-32480627 داخلی 353

 

 کارشناس

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا عزیزی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

سمت: کارشناس 

سابقه کاری: 18 سال

شماره تماس: 9-32480627 داخلی 328

 

کارشناس

نام و نام خانوادگی: محمدحسین مازندرانی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

سمت: کارشناس 

سابقه کاری: 22 سال

شماره تماس: 9-32480627 داخلی 288