گروه تولید

شرح وظایف :

* نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به آنان.

* تهیه و ارسال دستورالعمل ها و فرم های بودجه به دستگاههای اجرایی استان و سایر گروه ها و ارایه راهنمایی های لازم.

*تهیه و جمع آوری و تلفیق اطلاعات اعتبارات هزینه ای و تهیه گزارشهای لازم برای مقامات مافوق.

* نظارت و کنترل بر فرایند تنظیم شرح عملیات طرح ها و موافقتنامه فعالیت های جاری دستگاه های اجرایی به منظور رعایت مقررات و ضوابط اجرایی در دستورالعمل صادره جهت ابلاغ.

* تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهاد بودجه دستگاه های اجرایی محلی و تنظیم گزارش های لازم برای انعکاس به واحدهای مربوطه در مرکز جهت درج در لایحه بودجه.

* انجام امور مربوط به تدوین و تلفیق برنامه های استان، بودجه سنواتی، پیوست ها و غیره از معاون مربوطه.

* آماده سازی اطلاعات مورد نیاز گروه مطالعات امور اقتصادی در مورد اطلاعات مورد نیاز برای تهیه گزارشات مختلف.

* همکاری با گروه های بودجه و فناوری اطلاعات سازمان به منظور تکمیل اطلاعات بودجه تمک داراییهای سرمایه ای در سیستم نظارت.

*مدیریت فرایند تهیه گزارش های عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان.

* مدیریت فرایند پایش مستمر برنامه های تفصیلی استان و تهیه گزارش های مربوطه.

* بررسی و تهیه گزارشات برای دیوان محاسبات در طول سال در امور هزینه ای.

* انجام وظایف دبیرخانه ای کمیته تخصیص استان                                     

  رییس گروه تولیدی

نام و نام خانوادگی: داود چکا

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سمت: رییس گروه تولیدی

سابقه کاری: 21 سال

شماره تماس: 32480615 

ایمیل:

 

شرح وظایف:

* ارسال دستورالعمل ها و فرم های بودجه به دستگاه های اجرایی استان و سایر گروهها و ارایه پیشنهادات لازم.

* تهیه و جمع آوری و تلفیق اطلاعات اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی و تهیه گزارشهای لازم برای مقامات مافوق.

* نظارت و کنترل بر فرایند تنظیم شرح عملیات طرح ها و موافقتنامه فعالیت های جاری دستگاه های اجرایی به منظور رعایت مقررات و ضوابط اجرایی در دستورالعمل صادره جهت ابلاغ .

* تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهاد بودجه دستگاه های اجرایی و تنظیم گزارش های لازم در قالب طبقه بندی های بودجه جهت انعکاس به واحد مربوطه در مرکز برای درج در لایحه بودجه.

* تهیه و تنظیم تخصیص و توزیع اعتبارات دستگاه های اجرایی مشمول نظام اعتبارات استانی.

* تهیه گزارش های عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان

* تنظیم موافقتنامه در بخشهای مربوطه در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت.

* جمع آوری اطلاعات لازم در امور بودجه ریزی .

* مشارکت در تدوین پیشنهاد یا تجدید نظر قوانین، مقررات و تبصره های بودجه در جهت رفع مسایل و مشکلات اجرایی استان با مشارکت کارشناس حقوقی.

* گزارش گیری از دستگاه های اجرایی به منظور انجام وظایف تصریح شده در مواد ٣۴ و ٣۵ قانون برنامه و بودجه.

* تنظیم جداول و فرم های مربوط به ابلاغ اعتبارات هزینه ای استان.

* پیشبرد فرایند پایش مستمر برنامه های تفصیلی استان 

 کارشناس:

نام و نام خانوادگی: مریم فروزنده

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سمت: کارشناس تولیدی

سابقه کاری:

شماره تماس: 9-32480627 داخلی 364