گروه زیربنایی

*نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به آنان.

* مدیریت فرآیند جمع آوری اطلاعات مربوط به وضع موجود بخش های مربوط و شناسایی تنگناهای موجود در این بخئنی ها و ارائه راه حل های لازم به منظور رفع این مشکلات.

* تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخشهای مربوط و ایجاد هماهنگی با سایر واحدها در زمینه تدوین برنامه های توسعه استان.

* تعیین اولویت ها و جهت گیری های توسعه بخشهای ذیربط .

* تهیه گزارشهای اقتصادی، اجتماعی و سالنامه آماری به منظور تنظیم بودجه در چارچوب اهداف، خط مشی ها و برنامه های مصوب

* تهیه و تنظیم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی محلی در بخش مربوطه در قالب ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه بودجه سنواتی کل کشور

* تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دستگاه های اجرایی محلی زیر مجموعه در قالب ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه بودجه سنواتی کل کشور با مشارکت دستگاه های اجرایی

* تنظیم موافقتنامه در بخشهای مربوطه در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت.

*تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه با توجه به پیشرفت عملیات مربوط به آنها .

* ارزشیابی عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی و تهیه گزارش سه ماهه برای معاونت هماهنگی برنامه و بودجه.

* پیش بینی درآمدها و سایر منابع مالی ناشی از فروش کالاها و خدمات و تمک دارایی ها و برآورد فعالیت ها، طرح ها و برنامه های اجرایی.

* ارائه پیشنهاد درخصوص بهبود روشهای بودجه بندی دستگاههای اجرایی .

* نظارت برنامه ای بر اجرای به موقع طرح های تمک دارایی های سرمایه ای استانی به منظور بررسی و تطبیق با عملیات برنامه ها و ارایه گزارش های نظارتی.

* پشتیبانی اطلاعاتی و فنی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و انجام وظایف کارگروه های تخصصی مربوط .

* تهیه برش استانی اسناد توسعه بخش های تحت تصدی و پایش تحقق آن.

رییس گروه زیربنایی

نام و نام خانوادگی: محمد حسین صفریان

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: رییس گروه زیربنایی

سابقه کاری: 17 سال 

شماره تماس: 32480049

 

 

 

* جمع آوری اطلاعات مربوط به وضع موجود بخش های مربوط و شناسایی تنگناهای موجود در این بخش ها و ارائه راه حل های لازم به منظور رفع این مشکلات

* تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخش های مربوط و هماهنگی با سایر واحدها در زمینه تدوین برنامه های توسعه استان

* اولویت بندی برنامه های توسعه در بخش های ذیرط و ارزیابی برنامه های میان مدت با مشارکت دستگاه های اجرایی

* تهیه گزارشهای اقتصادی، اجتماعی و سالنامه آماری به منظور تنظیم بودجه در چارچوب اهداف، خط مشی ها و برنامه های مصوب

*تهیه و تنظیم موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ا‌ی دستگاه های اجرایی محلی در بخش های مربوط در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت

* بررسی بودجه پیشنهادی دستگاه های اجرایی محلی در بخش مربوطه در قالب ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه بودجه سنواتی کل کشور

* بررسی پیش نویس وتنظیم موافقتنامه های تمک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی بخش مربوط

* انجام امور مربوط به تخصیص تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی بخش مربوط با توجه به پیشرفت عملیات مربوط به آنها

* ارزشیابی عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش به مقام مافوق در مورد میزان تحقق هدف های تعیین شده

* بازدید پروژه های تمک دارایی های سرمایه ای استانی و ملی و نظارت بر عملکرد مالی و فیزیکی آنها

* پیگیری اجرای تبصره های قانونی بودجه و تهیه گزارش در مورد نحوه اجرای آنها و ارائه به مقام مافوق

* ارائه پیشنهاد درخصوص بهبود روشهای بودجه بندی دستگاههای اجرایی

* تهیه گزارس های موردی از وضعیت بخش و ارائه به مقام مافوق

* پیش بینی درآمدها و سایر منابع مالی ناشی از فروش کالاها و خدمات و تمک دارایی ها دربخش و برآورد هزینه فعالیت ها، طرح ها و برنامه های اجرایی

* پشتیبانی اطلاعاتی و فنی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و انجام امور دبیرخانه ای کارگروه های تخصصی مربوط

* تهیه برش استانی اسناد توسعه بخش های تحت تصدی و تهیه گزارش از اقدامات انجام یافته برای مراجع مافوق

کارشناس


 کارشناس

نام و نام خانوادگی: هانیه امیری

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس زیربنایی

سابقه کاری: 19سال

شماره تماس: 9-32480627 داخلی 350

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مرتضی میراکبری

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس زیربنایی

سابقه کاری:14 سال

شماره تماس: 9-32480627 داخلی