گروه فرهنگی

شرح وظایف :

* نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به آنان.

* مدیریت فرآیند جمع آوری اطلاعات مربوط به وفع موجود بخش های مربوط و شناسایی تنگناهای موجود در این بخش ها و ارائه راه حل های لازم به منظور رفع این مشکلات.

* تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخشهای مربوط و ایجاد هماهنگی با سایر واحدها در زمینه تدوین برنامه های توسعه استان.

* تعیین اولویت ها و جهت گیری های توسعه بخشهای ذیربط با نگاه به اسناد بالادستی.

* تعیه گزارشهای اقتصادی، اجتماعی به منظور تنظیم بودجه در چارچوب اهداف، خط مشی ها و برنامه های مصوب.

* پیشبرد تهیه، تنظیم و مبادله موافقتنامه های تمک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در بخش مربوطه در قالب ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه بودجه سنواتی کل کشور.

* تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دستگاه های اجرایی محلی ذیرمجموعه در قالب ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه بودجه سنواتی کل کشور با مشارکت دستگاه های اجرایی.

*تخصیص اعتبارات تمک دارایی های سرمایه ای با توجه به پیشرفت عملیات مربوط به آنها.

* مدیریت فرایند ارزیابی عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش میزان تحقق هدف های تعیین شده و پیشرفت امور با هماهنگی سایر واحدها.

* پیش بینی درآمدها و سایر منابع مالی ناشی از فروش کالاها و خدمات و تمک دارایی ها و برآورد فعالیت ها، طرح ها و برنامه های اجرایی.

* نظارت و ارزشیابی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف و خط مشی های توسعه ملی، منطقه ای و استانی.

* نظارت برنامه ای بر اجرای به موقع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی به منظور بررسی و تطبیق با

عملیات برنامه ها.

*پشتیبانی اطلاعاتی و فنی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و انجام وظایف کارگروه های تخصصی مربوط.

* تهیه برش استانی اسناد توسعه بخش های تحت تصدی و پایش تحقق آنها.

رییس گروه علمی فرهنگی اجتماعی

 

نام و نام خانوادگی: خدیجه امینی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سمت: رییس گروه علمی فرهنگی اجتماعی

سابقه کاری:

شماره تماس: 9-32480627 داخلی 359

 

 

شرح وظایف:

* جمع آوری اطلاعات مربوط به وضع مجود بخش های مربوط و شناسایی تنگناهای موجود در این بخش ها و ارائه راه حل های لازم به منظور رفع این مشکلات .

*تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخش های مربوط و ایجاد هماهنگی با سایر واحدها در زمینه تدوین برنامه های توسعه استان.

* اولویت بندی برنامه های توسعه دربخش های ذیربط و ارزیابی برنامه های میان مدت با مشارکت دستگاه های اجرایی.

* تهیه گزارشهای علمی، اجتماعی و فرهنگی به منظور تنظیم بودجه در چارچوب اهداف، خط مشی ها و برنامه های مصوب.

* تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی محلی در بخش های مربوط در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت .

* تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دستگاه های اجرایی محلی در بخش مربوطه در قالب ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه بودجه سنواتی کل کشور .

*ارزیابی پیش نویس ها و مبادله موافقتنامه ها ی تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی بخش مربوط .

* تنظیم موافقتنامه در بخشها ی مربوطه در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت .

* انجام امور مربوط به تخصیص اعتبارات تمک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی بخش مربوط با توجه به پیشرفت عملیات مربوط به آنها .

*نظارت بر طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و ملی استان و ارائه راه حل های عملی برای رفع تنگناهای اجرایی با همکاری مدیریت نظام فنی و اجرایی استان.

* پیشبرد فرآیند ارریابی عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش به مقام مافوق در مورد میزان تحقق هدف های تعیین شده.

* پیگیری اجرای تبصره های قانونی بودجه و تهیه گزارش در مورد نحوه اجرای آنها و ارائه به مقام مافوق.

* ارائه پیشنهاد درخصوص بهبود روشها و بودجه بندی دستگاههای اجرایی.

* تهیه گزارش های موردی از وضعیت بخش و ارائه به مقام مافوق.

* پیش بینی درآمدها و سایر منابع مالی ناشی از فروش کالاها و خدمات و تملک دارایی ها دربخش و برآورد هزینه فعالیت ها، طرح ها و برنامه های اجرایی.

* پشتیبانی اطلاعاتی و فنی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و انجام امور دبیرخانه ای کارگروه های تخصصی مربوط .

کارشناس

نام و نام خانوادگی: آزاده فیضی

مدرک تحصیلی: لیسانس 

سمت: کارشناس  گروه علمی فرهنگی اجتماعی

سابقه کاری: 13 سال

شماره تماس: 9-32480627 داخلی351

 

 

 کارشناس

نام و نام خانوادگی: فاطمه زهدقدس

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سمت:کارشناس گروه علمی فرهنگی آموزشی

سابقه کاری: 18 سال

شماره تماس: 9-32480627 داخلی 352