قوانین سنواتی

قوانین سنواتی بودجه 91

                     پیوست 1

                     پیوست 2

                     پیوست 3

                     پیوست 4

                     ماده واحده

 

قوانین سنواتی بودجه 92

                     پیوست 1

                     پیوست 2

                     پیوست 3

                     پیوست 4

                     ماده واحده

 

قوانین سنواتی بودجه 93

                     پیوست1

                     پیوست3

                     پیوست4

                     ماده واحده

 

قوانین سنواتی بودجه 94

                     پیوست 1

                     پیوست 2

                     پیوست 3

 

                     پیوست 4

                     ماده واحده

 

قوانین سنواتی بودجه 95

                     پیوست 1

                     پیوست 2

                     پیوست3

                     ماده واحده

 

قوانین سنواتی بودجه 96

                     پیوست 1

                     پیوست2

                     پیوست3

                     ماده واحده

 

قوانین سنواتی بودجه 97

                     پیوست1 

                     پیوست2

                     پیوست3

                    پیوست4.1

                    پیوست4.2

                    ماده واحده