شرح وظایف


* مشاركت در طراحي نظام برنامه ريزي توسعه ملي و منطقه‌اي و اجراي نظام مصوب در استان

* تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه كلان كشور

* تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان امور اشتغال و سرمايه گذاري، جمعيت آمايش سرزمين، آبنده نگري، محيط زيست، توسعه منابع استاني

* نظارت و ارزشيابي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان با اهداف و خط مشي‌هاي توسعه ملي، منطقه‌اي واستاني

* انجام امور مربوط به برنامه ريزي منطقه‌اي و تهيه طرح‌هاي آمايش سرزميني استان

* تهيه و تدوين گزارش‌هاي سالانه اقتصادي و اجتماعي استان

* انجام امور مربوط به تدوين و تلفيق برنامه‌هاي استان، بودجه سنواتي، پيوست‌ها و مستندات آن با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و گروه‌هاي ديگر و در چارچوب ضوابط تعيين شده

* انجام امور مربوط به تلفيق بودجه پيشنهادي استان براي درج در لايحه بودجه سنواتي و دفاع و پيگيري در مراجع مربوطه

* تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي بخش‌هاي مختلف در چارچوب بخشنامه بودجه، ضوابط، دستورالعمل‌ها بودجه كل كشور و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي

* انجام امور مربوط به توزيع و تهيه ابلاغ درآمد‌هاي استاني، اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تملك دارايي‌هاي مالي و رديف‌هاي متفرقه

* بررسي و مبادله موافقتنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي مالي و رديف‌هاي متفرقه با دستگاه‌هاي اجرايي

* انجام امور مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي

* بررسي، تهيه و تدوين برنامه‌هاي بخش‌هاي امور توليدي، زيربنايي، علمي، فرهنگي و اجتماعي

* تهيه وتدوين گزارش عملكرد اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و تبصره‌هاي بودجه

* نظارت و ارزشيابي بر فعاليت‌هاي هزينه‌اي، طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي به منظور مطابقت عمليات انجام شده با برنامه‌ها و اهداف پيش بيني شده

* پيگيري امور مربوط به تحقق وصول درآمدهاي دستگاه‌هاي اجرايي

* بررسي چگونگي و نقش سرمايه گذاري‌هاي بخش غير دولتي و مشاركت‌هاي عمومي و غير دولتي در اقتصاد استان.